Informační doložka

V souvislosti s implementací požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) si Vás dovolujeme informovat o následujících zásadách zpracování osobních údajů:

 

Správce osobních údajů (ADO)
MCPOLSKA.PL společnost  s ručením omezeným komanditní společnost

Wschodnia 5A, 62-080 Swadzim

telefon : 61  822 65 61

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Katarzyna Ślusarek, e-mailová adresa: iod@mcpolska.pl

 

Správce domény zpracovává vaše údaje za účelem:

 1. Nábora zaměstnanci

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,  čl. 22 odst. 1  zákoníku práce  a čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR (citlivé údaje).
Poskytnutí těchto údajů je zákonným požadavkem a je nezbytné pro dosažení účelu náboru. Jste povinni je poskytnout a důsledkem jejich neposkytnutí bude nemožnost zúčastnit se náborového procesu.  Ostatní osobní údaje, které zákon nevyžaduje (např. zájmy), jsou zpracovávány na základě § 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. na základě Vašeho dobrovolného souhlasu a jejich poskytnutím není dotčena možnost účasti na náboru.

Doba uchovávání osobních údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme až do ukončení náborového procesu a pokud jste souhlasili s účastí na budoucích náborových akcích, a to nejdéle po dobu 12 měsíců ode dne odeslání podkladů k přihlášce.

 

 1. Zaměstnancia zaměstnanci

Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, čl. 22 odst. 1 zákoníku  práce a čl. 9 odst. 2 písm. b) GDPR (citlivé údaje) – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR  – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, čl. 6 odst. 1 písm  . f) GDPR – právním základem pro zpracování je oprávněný zájem Správce,   a § 6 odst. 1 písm. a) GDPR – v rozsahu osobních údajů, které nejsou vyžadovány zákonem – je právním základem pro zpracování Váš souhlas.

Přibližně uchováváníosobních údajů: v závislosti  na účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, je doba jejich uchovávání:  50 let nebo 10 let u smluv uzavřených po 01.01.2019 (v závislosti na datu zaměstnání) od konce roku, ve kterém pracovní poměr skončil. Pro smlouvy uzavřené po 31. prosinci 1998:  a před 1. lednem 2019  zaměstnavatel může předložit ZUS zvláštní informační zprávu uvedenou v čl. 4 odst. 6a zákona ze dne 13. října 1998 o systému sociálního pojištění, přičemž v takovém případě může být lhůta zkrácena na 10 let, počítáno od konce kalendářního roku, ve kterém byla informační zpráva předložena.

 

 1. Spolupráce s externími společnostmi, se kterými ADO podepsala smlouvu o poskytování služeb

Právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm.  b) GDPR – p management je nezbytný pro plnění smlouvy nebo provedení úkonu před uzavřením smlouvy, poskytnutí údajů je nezbytnépro spolupráci.

Doba uchovávání osobních údajů: po dobu nezbytnou k plnění uzavřených smluv a pravidel v nich stanovených.  Minimálně 5 let od konce roku, ve kterém byla vystavena poslední faktura/účetní doklad.

 

 1. Plnění smlouvy

Zdroj: Údaje o zaměstnancích a spolupracovnících poskytnuté v rámci spolupráce subjektem, který je smluvní stranou.

6 odst. 1 písm. f) GDPR, pro účely kontaktu v záležitostech souvisejících s plněním Hlavní dohody, pro administrativní účely, včetně těch, které se týkají organizace spolupráce a dohledu nad poskytováním služeb nebo plněním jiných povinností nebo práv plněných podle Hlavní dohody, pro důkazní účely související s plněním Hlavní dohody, za účelem vymáhání nároků souvisejících s prováděním Hlavní dohody. Doba uchovávání osobních údajů: Vaše osobní údaje budou Správcem uchovávány minimálně po dobu trvání smluv uzavřených mezi společnostmi, a pokud je to nezbytné pro důkazní účely – osobní údaje mohou být uchovávány také do doby, než vyprší nároky na podnikatelskou činnost nebo budou ukončena soudní řízení související s výše uvedenými smlouvami.

 

 

 1. Prodej služeb

Právní základ pro zpracování: Článek 6(1)(b) GDPR –  zpracování je nezbytné pro účely ealizacj a  smlouvy mezi Vámi a  Úřadem a Rt. 6(1)(c) GDPR – pro účely  účetní a daňové dokumentace  aRt. 6(1)(1)(a).   f) GDPR – k dosažení účelu souvisejícího s určením m, uplatňováním nároků nebo obranou proti nárokům.

Doba uchovávání osobních údajů: Vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy.  Maximálně 6 let od konce účetního období, ve kterém byla vystavena poslední faktura.

 

 1. Budoucívymáhání pohledávek

Právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm.  f) GDPR.
Doba uchovávání osobních údajů: dobapromlčení nároků dle příslušného typu smlouvy: smlouva o provedení konkrétní práce, zakázky – 2 roky, smlouva o spolupráci – 3 roky.

 1. Provádění marketingových aktivit souvisejících s provozovaným obchodem

Právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm.  a) GDPR a článek 6(1)(a)  f) GDPR. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Doba uchovávání osobních údajů: Dokud není souhlas odvolán nebo dokud subjekt údajů nevznese námitku.

 

 1. Zodpovězení dotazů zaslaných e-mailem
  Právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem ADO. Poskytnutí údajů je dobrovolné.

Doba uložení osobních údajů: dpřibližně od okamžiku odpovědi na zaslaný dotaz, maximálně 12 měsíců.

 

 1. Ochrana osob a majetku pobývajících v areálu ADO

Zdroj dat: údaje z monitorování.
Právní základ pro zpracování: čl. 6 odst. 1 písm.  f) GDPR.
Doba uchovávání osobních údajů: okamžikjejich uložení po dobu max. 3 měsíců.

 

 

 

V případě jiného než výše uvedeného účelu vám bude informační povinnost sdělena přímo ve formuláři nebo při prvním úkonu, který je vám adresován.

 

Práva související se zpracováním osobních údajů:

 • Je-li právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a nebo b GDPR:
 • právo na přístup k obsahu údajů
 • právo na opravu
 • právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo na přenositelnost údajů
 • Je-li právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR:
 • právo na přístup k obsahu údajů
 • právo na opravu
 • právo na omezení zpracování údajů
 • Je-li právním základem čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR:
 • právo na přístup k obsahu údajů
 • právo na opravu
 • právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)
 • právo na omezení zpracování údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů

 

Právo odvolat souhlas:
Pokud zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), budeme údaje zpracovávat až do jeho odvolání. Souhlas lze kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na výše uvedenou adresu nebo osobně v sídle Správce. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo učiněno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Po odvolání souhlasu budou údaje zpracovávány za účelem ochrany před nároky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) po dobu v souladu s příslušnými právními předpisy, nejdéle však 3 roky.

 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu:
Pokud zjistíte porušení bezpečnosti zpracování těchto údajů ze strany ZOOÚ, je možné podat stížnost dozorovému orgánu zabývajícímu se ochranou osobních údajů, tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Současná adresa dozorového úřadu je: předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, Stawki 2, 00-193 Varšava.

 

Bezpečnost údajů:
Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními GDPR, písemně nebo v elektronické podobě, pro výše uvedené účely a za použití vhodných metod k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů v souladu s článkem 32 GDPR.  Spolupráce mezi naší společností a podnikatelskými subjekty se řídí příslušnými právními předpisy.

 

Příjemci údajů:

V souvislosti se zpracováním údajů mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny dalším příjemcům nebo kategoriím příjemců, jako jsou:

 • Orgány a instituce, jakož i příslušné subjekty veřejné a místní správy v rozsahu a pro účely, které vyplývají z ustanovení obecně platných právních předpisů.
 • Společnosti poskytující služby společnosti pro ochranu osobních údajů, zejména v oblasti: ochrany osobních údajů, subjektů provádějících auditorské služby, IT služeb, počítačového softwaru, finančního, pojišťovacího, servisu přístrojů, korespondence.
 • Další subjekty, které na základě příslušných smluv zpracovávají osobní údaje pro správce.

 

Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, a to ani formou profilování. Vaše údaje nejsou zpracovávány mimo EHP.